วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

เดือนกุมภาพันธ์ จากนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการดำเนิน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิตามมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา ส่วนลดค่าน้ำประปา

สำหรับผู้ใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2567

1. เป็นผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565
2. ลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ (คลิก) หรือลงทะเบียนขอรับสิทธิที่สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ

  • เลือกลงทะเบียนขอรับสิทธิ 1 สิทธิ ต่อ 1 หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปานครหลวง)
  • ลงทะเบียนรับสิทธิ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ
  • ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ภายในวันที่ 25 ของเดือน ก่อนเวลา 17.00 น จะเริ่มได้รับสิทธิสนับสนุนค่าน้ำประปาในใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนถัดไป
  • ที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาโดยหักจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน (ตามจำนวนที่ใช้จริง)
เดือนกุมภาพันธ์

3. ผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาโดยหักจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน (ตามจำนวนที่ใช้จริง)

  • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
  • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าน้ำประปา

4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดำเนินการตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ทุกเดือน ก่อนวันที่การประปาส่วนภูมิภาคอ่านมาตรวัดน้ำและออกใบแจ้งค่าน้ำประปา

5. หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ผู้ใช้น้ำ จะต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนเลขที่ผู้ใช้น้ำเดิม และจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยเลขที่ผู้ใช้น้ำใหม่อีกครั้ง

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)
  • ติดต่อ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-1092345
ขอขอบคุณบทความจาก : เดือนกุมภาพันธ์